tel.: +48 12 650 71 10,  604 45 98 31,  668 381 882  e-mail: krakmar@krakmar.pl