tel.:+48126507110, 604459831, 668381882, e-mail: krakmar@krakmar.pl